TÓTH- PASZOMÁNY KFT. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A weboldalunk címe: https://tothpaszomany-webshop.hu

A Tóth-Paszomány Kft. az egyedülálló paszományos és gombkötő műhely tulajdonosa rendkívül elkötelezett a személyes adatai védelmét illetően. Az adatok kezelésével összefüggésben jelen adatvédelmi szabályzat keretén belül tájékoztatjuk ügyfeleinket, honlapunk látogatóit és vásárlóit, partnereit az általunk kezelt személyes adatok kezelésének biztonságáról, elveiről, módszereiről valamint az érintettek személyes adatai kapcsán megillető jogairól.  

Jelen tájékoztatónk célja, hogy a weboldalunkra látogatók illetve a velünk szerződéses jogviszonyban álló személyes adataikat megadó ügyfeleink, még személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeljük. Alábbi tájékoztatóban foglaltakhoz társaságunk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

A Tóth-Paszomány Kft., mint Adatkezelő a felhasználóink és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja vásárlóink, regisztrálói, információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal vagyis az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU)  2016/679. Általános Adatvédelmi  rendelete  a (General Data Protection Regulation, „GDPR”) szabályainak és jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja az érintettek számára.

I. Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai:

 • név: Tóth-Paszomány Kft.
 • cím: 1182. Budapest, Királyhágó út 86.
 • Telefon: +36-1-292-2078
 • Email: tothpaszomany@gmail.com
 • képviselője: Tóth Balázs, ügyvezető

Adatfeldolgozás:

 • adatfeldolgozást végző személyek:
  • Tóth Balázs
 • A megrendelése kiszállításához Társaságunk a következő vállalatokkal működik együtt:
  • GLS partner PACKET TRANS Belföldi és Nemzetközi Futárszolgálati és Szállítmányozási Kft.
   Cím: Budapest, 3., Ócsai út 1, 1239
  • Magyar Posta Zrt.
   Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

A rendelések kézbesítésének és a kiszállítások frissítések engedélyéhez az alábbi adatokat továbbítjuk szállítmányozónk részére: vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail cím, telefonszám. Ezt az EU GDPR (az EU általános adatvédelmi rendeletének) 6 (1) b cikke szabályozza.

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. Társaságunk és az adatfeldolgozó között írásbeli szerződés áll fent, amely tartalmazza az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.  Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat. Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket. Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat. Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

Adatvédelmi tisztviselő:

Társaságunk köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, tekintettel arra, hogy Társaságunk egyik főtevékenysége a webshop jellegénél fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszi szükségessé. 

 • adatvédelmi tisztviselő: Tóthné Kuna Ilona
 • elérhetősége: 06-70-605-6022

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1182. Budapest, Királyhágó út 86.postai címre vagy elektronikusan a tothpaszomany@gmail.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:

Nem történik külföldre adattovábbítás

II. TÁRSASÁGUNK ADATKEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

Adatkezelési céljaink:

 • tevékenységeink nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek és vásárlóinknak adatait a szerződés előkészítése és teljesítése, valamint törvényben meghatározott kötelezettség, jogi kötelezettségeink céljából kezeljük;
 • szerződéses partnerek, beszállítók kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 • ügyfelek megrendeléseinek teljesítése; kapcsolattartói adatainak kezelése;
 • direkt marketing tevékenység, az érintett kifejezett, önkéntes hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez valamint jogos érdeken alapuló üzletszerzési céllal;
 • telefonbeszélgetések rögzítése az adatkezelő és az ügyfél jogainak érvényesítése céllal az érintett hozzájárulása alapján;
 • üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, információkéréssel kapcsolatos adatkezelés:
 • törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából,
 • ágazati jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

a)     a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)     kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

d) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából Facebook és Instagram oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

e)     on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

f) hírlevél feliratkozás, kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

g) üzenetküldés, információkéréssel kapcsolatos adatkezelés: Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a felhasználó hozzájárulása.

h)     on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

i) A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok, jogi kötelezettség teljesítése érdekében, Fgy.tv. 17/A.§ alapján,

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés 
 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. szerződéssel összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén).

Az egyes adatkezelési tevékenységek és az adatkezelés időtartama:

Társaságunk széles körű marketing tevékenységet folytat, közvetlen üzletszerzési céllal. A GDPR (47) preambulumbekezdése kimondja, hogy a „személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthető”. Weboldalainkon keresztül marketing céllal termékeink, szolgáltatásaink népszerűsítése céljából marketing akciókat szervezünk, ahol lehetőség van kapcsolatfelvételi űrlap segítségével, önkéntes hozzájárulással kapcsolatban lépni velünk.  Marketing akcióink keretén belül, személyes adatot tartalmazó űrlap kitöltést, hírlevelet és hírlevél feliratkozást kizárólag önkéntes, kifejezett hozzájárulás esetén kezelünk, melyet az érintett természetes személy kezdeményez és hagy jóvá. Az érintett, aki a hozzájárulását adja az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. A felhasználó itt a jelölőnégyzetnél való kattintáskor valamint a honlapunk alján az „Adatkezelési tájékoztató” gombra kattintva is bármikor eléri adatkezelési szabályzatunkat. Ezzel biztosítjuk a felhasználó egyértelmű és részletes, előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzetbe való kattintással (pipa elhelyezéssel) a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót és annak ismeretében járul hozzá adatai jelen tájékoztatóban részletezettek szerinti kezeléshez.

A marketing feliratkozáskor kezelt adatok: megadott név, megadott email cím, megadott telefonszám, születési hónap és nap, megadott levelezési/számlázi cím.

Mihez adja hozzájárulását, ha marketing akcióink keretén belül megadja nekünk adatait?

 • emailben termékeinkkel összefüggő ajánlatot teszünk Önnek,
 • kuponkedvezményeket biztosítunk Önnek, mely kuponokat emailben vagy hirdetés útján juttatunk el Önhöz,
 • munkatársaink üdvözlő levelet küldenek Önnek születésnapján, melyben személyre szabott ajánlatot is tehetünk Önnek,
 • hírlevelet küldünk Önnek, melyben hasznos információt osztunk meg Önnel és az általunk nyújtott kedvezményekre hívjuk fel a figyelmét. A www.tothpaszomany-webshop.hu oldalunkon, több helyen is lehetőséget biztosítunk Önnek a hírlevélre való feliratkozásra, hogy mindig időben értesülhessen kedvezményeinkről, akcióinkról. Feliratkozás után egy visszaigazoló emailt küldünk Önnek, amelyben hírlevél feliratkozásának megerősítését kérjük Öntől egy linker kattintással. Amennyiben ez megtörténik rendszeresen fogunk Önnek hírlevelet küldeni, melyet Ön bármikor megszakíthat amennyiben levelünk alján a leiratkozás gombra kattint.  
 • A Tóth-Paszomány Kft. és egyedi tevékenységünk reklámozásához saját oldalakkal rendelkezünk a következő oldalakon: Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, YouTube, ezek elérhetőségeiről is küldünk Önnek levelet,
 • közösségi média platformjainkon és weboldalunkon nyereményjátékokat és versenyeket szervezünk Önnek, amelyen önkéntesen vehet részt. Itt lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy hírlevél feliratkozó legyen valamint terméket vagy termékeinkre szóló kedvezményt nyerjen. Amennyiben Ön csak a nyereményjátékon és versenyben vesz részt az ott megadott adatokat kizárólag ezzel összefüggésben kezeljük és főként értesítésre használjuk fel, egészen addig, amíg önkéntes alapon történő marketing hozzájárulást nem ad nekünk adatainak marketing célra történő felhasználásáról. Nyereményjátékaink ás versenyeink önálló adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, melyeket a meghirdetéskor teszünk közzé.

Önkéntes, kifejezett hozzájárulással marketing célra adott adatait visszavonásig kezeljük. Marketing célra adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti adatainak helyesbítését, törlését a tothpaszomany@gmail.com címre történő levél írásával. Leiratkozásra marketing leveleink végén is lehetőséget biztosítunk Önnek, ahol egy kattintással rendelkezhet adatainak további felhasználásáról.

A www.tothpaszomany-webshop.hu oldalon elérhető webáruházunk tevékenységéhez kezelt adatok:

Weboldalunk lehetővé teszi termékeink online megrendelését, ehhez regisztrálnia kell weboldalunkra, melyhez az alábbi adatokat kérjük el Öntől: név, cím, telefonszám, email cím, cégnév. Regisztrációkor jelölőnégyzetbe való kattintással járul hozzá adatai kezeléséhez. A megrendelés végrehajtásához és a megrendelés leadásához létrehozott szerződés teljesítéséhez Társaságunk feldolgozza az Ön által megadott, általunk gyűjtött személyes adatokat. Elmentjük a kapcsolattartási adatait (név, cím, telefonszám, email cím, fizetési információk), amelyeket önkéntesen ad meg nekünk a megrendelés leadásakor, hogy megrendelését feltudjuk dolgozni. Regisztrációval rendelkező ügyfeleink bármikor bejelentkezhetnek weboldalunkra email címük és jelszavuk megadásával.

A webáruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott személyes adatok: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, az érintett által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, termék cikkszáma, megnevezése, vételára az érintett által alkalmazott átvételi és fizetési mód, az érintett vásárlásainak tételösszege.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, információkéréssel kapcsolatos adatkezelés:

Társaságunk Facebook oldalt üzemeltet, melyen keresztül lehetőséget biztosítunk írásban történő információkérésre. Weboldalunkon keresztül a kapcsolat menüpontban feltűntetett email címekre érkező kérdéseket is megválaszoljuk. Az üzenetküldés mindig az érintett kérésére történik vagyis önkéntes hozzájárulása alapján.

A kezelt adatok köre: a Facebook üzenetet küldő felhasználók esetében és az emailt küldőknél is a felhasználó által az üzenetben megadott elérhetőségek, jellemzően: vezetéknév, keresztnév, email cím.

Minőségi kifogások kezelése, áru visszavét:

Amennyiben vásárlóinknak az általunk kínált termékekkel kapcsolatos kifogása van és panasszal vagy szavatossági igénnyel fordul hozzánk vagy elállási, felmondási jogát szeretné érvényesíteni az alábbi adatokat tároljuk: vásárlás dátuma, időpontja, név, cím, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, cikkszáma, fizetési módja, vevőszám, szavatossági igény oka, panaszról felvett jegyzőkönyv. Az adott termék beszállítója felé a vásárló kártalanítása esetén a név és cím, telefonszám adatokat továbbítjuk az érintett önkéntes hozzájárulása alapján.

Elállás, felmondási jog gyakorlása esetén tároljuk a fogyasztó nevét, címét, a szerződéskötés időpontját, átvétel időpontját és a megrendelés számát.

Amennyiben vásárlónk békéltető testületi eljárás lefolytatását kérelmezi a következő adatokat tároljuk: név, cím, telefonszám, email.

Beszállítók és kapcsolattartóik adatainak kezelése:

Az adatkezelés célja: szolgáltatások adatkezelő általi igénybe vétele
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges. A számlaadatok a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.  
A kezelt személyes adatok megnevezése: kapcsolattartó névelérhetőség (telefonszám, email) számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)  
A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama: – a szerződés megszűnését követő 5 évig, kivéve: – a számlaadatokat, melyeket 8 évig őrzünk.

Szerződéses partnerek adatainak kezelése:

A kezelt személyes adatok megnevezése: kapcsolattartó név elérhetőség (telefonszám, email) számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)  
A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama: – a szerződés megszűnését követő 5 évig, kivéve: – a számlaadatokat, melyeket 8 évig őrzünk.

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Marketing célzattal megadott hozzájárulást: aktív kapcsolat esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, inaktív kapcsolat esetén 5 évig kezeljük.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai Fgy.tv. 17/A.§ alapján 5 évig kerülnek megőrzésre

III. ÉRINTETTI JOGOK

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak, melyek a kötvetkezők:

a)     hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)     törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)    az adat kezelésének korlátozása;

e)     a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)      személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)     bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)    tiltakozás a személyes adat használata ellen.

IV. ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. profilalkotás : személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

6. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

7. álnevesítés : a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

8. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

9. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

10. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

VI. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, levelezési címe: 1374 Budapest, Pf. 603., e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. 

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Kelt: Budapest, 2019. 09.01.

Az aláírt adatkezelési szabályzat innen letölthető:
https://tothpaszomany-webshop.hu/dokumentumok/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

COOKIE SZABÁLYZAT

A www.tothpaszomany-webshop.hu üzemeltetője rövid adatfájlokat úgynevezett cookie-kat használ honlapjain. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett weboldalakra és hirdetésekre. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, például: nevet, címet, e-mail címet, stb. A Tóth-Paszomány Kft. kijelenti, hogy csak olyan cookie-kat használ, amelyek feltétlenül szükségesek az adott szolgáltatás használatához és a www.tothpaszomany-webshop.hu a cookie-kal nem tárolja a felhasználó személyes adatait.

A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A cookie-k ( sütik) célja:

 • a webodal használatának kényelmessé tétele
 • javítsák a szolgáltatások minőségét
 • felismerik a már megadott felhasználónevet és jelszót és segítenek, hogy ne kelljen újra beírni
 • mérik, hogy hány ügyfél használja egyes szolgáltatásainkat, ezáltal tudjuk biztosítani a gyors és egyszerű használatot

A www.tothpaszomany-webshop.hu üzemeltetője által használt cookiek-nek több fajtája van, vannak olyan cookiek, amelyek elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Vannak olyan cookiek, amelyek információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány cookie csak átmeneti és azonnal eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

A www.tothpaszomany-webshop.hu weboldalon használt cookie-k:

Elengedhetetlen cookie-k

Ezen a cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak/aloldalak között, és elérje a csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető tartalmakat.

Funkcionális cookie-k

Ezek a cookiek ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó honlap-használati szokásairól információkat gyűjtsünk (pl. mely menüpontokat használja a látogató, elolvassa –e a főoldali híreket, feliratkozik –e  hírlevél).

Cookiekkal kapcsolatos tevékenységeink:

– böngészési viselkedés követése és személyre szabott ajánlások: az Ön weboldalunkon történő viselkedését elmentjük egy pszeudonim (álnevesített) profilba, amely személyesen nem kapcsolatható Önhöz, csak a böngészője által nyújtott sütikhez. Ezzel a webes követéssel érjük el azt, hogy az Ön érdeklődési köréhez igazítsuk az oldalunkat és olyan promóciós ajánlatokat jelenítsünk meg Önnek, amik érdekelhetik Önt. Ez ellen az álnevesített profilban történő adattárolás ellen ön tiltakozhat, ehhez nem kell mást tennie, mint a böngészőjében letiltani a sütik tárolásának lehetőségét.

– webes elemzés és újracélzás: tartalmaink testreszabásához és weboldalunk tökéletesítéséhez a testreszabás funkción túl egyebeket is használunk ilyen például a retargeting technológia. Ez lehetővé teszi számunkra azt, hogy olyan potenciális vásárlókat célozzunk meg marketing eszközökkel, hirdetésekkel, akik korábban már jártak a weboldalunkon.

Google Analytics: ez a weboldal a Google (Universal) Analytics-et használja, amely a Google Inc. (a továbbiakban: „Google”) internetes elemzési szolgáltatása. Az Analytics olyan módszereket alkalmaz, amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy miként használta a weboldalunkat az úgynevezett „sütik” használatával, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlok.

Az Ön weboldal használatáról a süti információt generál és többnyire egy USA-ban található Google szerver részére továbbítja, ahol a továbbiakban tárolják.

Az IP-anonimizálási funkció aktiválásával ezen a weboldalon, az IP-cím rövidítésre kerül, az Európai Unió tagországain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban résztvevő más szerződő államokban, a későbbi továbbítása előtt. Csak kivételes esetekben kerül megküldésre a teljes IP-cím az USA-beli Google szerver részére hogy ott lerövidítsék. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretén belül továbbított, anonimizált IP-cím nem kapcsolódik más Google-adatokhoz. A Google ezt az információt a weboldal Ön általi használatának értékelésére használja, illetve jelentések összeállításához a weboldalon végzett tevékenységekről, illetve a weboldal tulajdonosa részére nyújtandó további szolgáltatásokhoz a weboldal és az internet használatával kapcsolatosan.

Az egyes munkamenetek és kampányok egy bizonyos idő elteltével befejeződnek. Alapértelmezés szerint a munkamenetek 15 perces inaktivitás után fejeződnek be, a kampányok pedig 14 nap elteltével zárulnak le.

Egy kampány maximális határideje két év. A Google Szolgáltatási Feltételeiről bővebb információt itt találhat: https://www.google.com/analytics/terms/

Google Adwords reklámprogram használata: igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását.  A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor a felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk –melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek –azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és  konverziókövető  címkével  ellátott  oldalra  továbbított  felhasználók számáról.

 Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

Harmadik fél által működtetett weboldalak

Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook megosztás gomb, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a tőlünk független weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. A www.tothpaszomany-webshop.hu üzemeltetője nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, adatkezeléséért.

Amennyiben nem fogadja el cookie szabályzatunkat:

Ön az alábbi választási lehetőségek révén szabályozhatja vagy korlátozhatja, hogy miként használjuk a sütiket és hasonló technológiákat hirdetési és analitikai célokra:

 • Bár a legtöbb böngésző és eszköz alapértelmezetten elfogadja a sütiket, a beállítások révén törölheti vagy elutasíthatja a sütiket. A sütik letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy webhelyeink bizonyos funkciói nem működnek megfelelően.
 • Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics felhasználja adatait, telepítse a Google letiltó böngésző bővítményét. Annak szabályozásához, hogy a Google milyen adatokat használhat fel az Ön hirdetésekkel való megcélzásához, nyissa meg a Google hirdetési beállításait.